قوانین و مقررات سایت

کلیه کاربران موظف به رعایت اصول ایمنی فعالیت اینترنتی از جمله حفظ رمز شارژ به صورت محرمانه بوده و مسئولیت هر گونه سهل انگاری در این خصوص یا در اختیارغیر قراردادن مشخصات فوق الذکر بعهده خود کاربران است

هر کاربر موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از خرید پین های خود را مصرف کند. در غیر این صورت سایت هیچ گونه مسئولیتی را قبول نمیکند.

وب سایت exirpay.ir حق هر گونه تغییر در امکانات سایت را برای خود محفوظ میداند

سایت هیچ گونه دخالتی در تعامل خریداران نداردو فقط فضایی در اختیار خریداران خود قرار میدهد و پشتیبانی همیشه در کنار شماست

امکان هر نوع بازنگری اصلاح ویا تغییر کلی و جزیی در قوانین و مقررات سایت وجود داشته و در صورت تحقق چنین شرایطی نسخه نهایی در همین بخش در معرض دید کاربران قرار خواهد گرفت و بدیهی است از همان زمان نسبت به همه کاربران نافذ و موثر خواهد بود